Начало  Продукти   Търсене  За инвеститори  Продукция на склад  За контакти EU проекти 
български  english
"ЕМКА" АД приключи проект

«Повишаване конкурентноспособността,
чрез внедряване на интегрирана софтуерна система
за управление на ресурсите на предприятието»

"ЕМКА" АД приключи в срок изпълнението на проект «Повишаване конкурентноспособността на "ЕМКА" АД, чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието» като Бенефициент по договор №4МС-02-18/ 27.04.2012 с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По този договор е направена инвестиция в размер на 244954.80 лв. за доставка на дълготраен материален актив - хардуерен сървър и дълготраен нематериален актив – софтуерна система за управление ресурсите на предприятието - за 40 броя конкурентни лиценза за едновременно работещи потребители.

Системата е от висок клас и обхващащо всички аспекти на управлението на бизнеса, включително планиране и управление на производството. Тя е пълнофункционална, ориентирана е към мениджърите и основната й задача е да подпомага ефективното управление. Решенията с 1С:Enterprise ERP са реализирани върху мощна платформа от висок клас, с най-съвременните технологии, върху дългогодишен опит и специфично ноу-хау, отчитащо изискванията на малкия и средния бизнес.

Доставчици по договора са "Стемо" ООД и "ДАВИД Холдинг" АД.

Доставеното оборудване и специализиран софтуер е въведено в експлоатация, като от 10.10.2013 г. софтуерът на информационната система е завършил успешно тестовата експлоатация и системата е преминала към фаза продуктивна/реална експлоатация.

Изпълнените досега дейности по проекта са основата за подобряване и усъвършенствуване на работните, контролните и управленските процеси, подобряване организацията и планирането на труда и производството, тяхната ефективност и резултатност, намаляване на складовите запаси, подобряване управлението на качеството.

Информацията, анализите и прогнозите, които могат да се правят в тази информационна среда са предпоставка за вземане на правилни и целесъобразни управленски решения и постигане на по-добри пазарни позиции, устойчиво развитие на компанията и повишена конкурентоспособност на вътрешния и международни пазари.

Изпълнени са основната и специфични цели на проекта, като резултатите съответстват на:

 • Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на предприятието и конкурентоспособността му на българския и европейски пазари чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите.
 • Специфичните цели, поставени пред настоящия проекта са:
  • Да се оптимизира производствения процес
  • Да се намалят складовите запаси, което има пряко отношение към намаляване на себестойността на продукцията
  • Да се подобри управлението на предприятието
  • Да се подобри качеството на обслужването

Този документ е създаден по проект 4МС-02-18/27.04.2012 г. "Повишаване конкурентоспособността на ЕМКА АД чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието" Бенефициент: "ЕMKA" АД Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЕMKA" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

До всички акционери на "ЕМКА" АД

Условия и ред за изплащане на
дивидента за 2012 г.

Във връзка с прието решение на 14.06.2013 г. от Общото събрание на акционерите на ЕМКА АД за разпределение на печалбата на дружеството Ви уведомяваме за размера на дивидента, както следва:

 • Брутен размер на дивидента за една акция 0,03158 лева
 • Нетен размер на дивидента на една акция - 0,03 лева за акционерите физически лица

Всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2012 г. ще може да го получи до 14.08.2018 г. от дружеството в брой на адрес гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 30. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

Подробна информация

Условия и ред за изплащане на
дивидента за 2013 г.

Във връзка с прието решение на 02.06.2014 г. от Общото събрание на акционерите на ЕМКА АД за разпределение на печалбата на дружеството Ви уведомяваме за размера на дивидента, както следва:

 • брутен размер на дивидента за една акция 0,042105 лева
 • нетен размер на дивидента на една акция - 0,04 лева за акционерите физически лица
 • изплащането на дивидента:
  • на акционери с лични сметки ще се осъществява чрез ОББ АД
  • на акционерите с клиентска подсметка при инвестиционен посредник дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар
 • начален срок за изплащане на дивидента 21.07.2014 г.
 • краен срок за изплащане на дивидента 21.10.2014 г.

След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгдишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2013 г. ще може да го получи от дружеството в брой гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 30 Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

Подробна информация


Нова продуктова гама

"ЕМКА" АД има удоволствието да уведоми своите клиенти, че стартира масово производство на кабели със специално предназначение и от специални материали – безхалогенни и полиуретанови кабели.

Приложението на безхалогенни контролни и захранващи кабели се налага в последните години с оглед грижата на човечеството за запазване на околната среда. Предимството при използване на безхалогенни контролни и захранващи кабели е отсъствието на халогенни елементи, което предотвратява отделянето на токсични вещества при горене. Целта е да се ограничи използването на PVC кабели и постепенно да се заменят с безхалогенни кабели с понижена горимост, особено на местата, където е необходима повишена безопасност и преди всичко в помещения с големи концентрации на хора (болници, училища, хотели, аерогари, метро и др.), помещения с ценности (банки, музеи), съоръжения, при които се изискват много строги мерки за безопасност (атомни централи, производство на взривни вещества) и др. Използват се в суха и влажна среда. Подходящи са за непродължително подвижно полагане, както и за фиксирано полагане. Могат да се инсталират и на открито при наличие на UV-защита и в ограничен температурен диапазон.

Полиуретановите кабели се използват като контролни и захранващи кабели за машини и апарати. Те са подходящи за екстремални условия, където кабелите са изложени на висока степен на износване и също така когато подаването на сигнала може да бъде нарушено от влиянието на електрическо или магнитно поле. Могат да се полагат на открито при спазване на температурния обхват. Подходящи са за свободно непостоянно огъване без товар, като и за фиксирано полaгане.


Loading the player ...

Loading the player ...

Политика по околната среда


"ЕМКА" АД уведомява своите клиенти, че е открита търговска база в София, в която могат да бъдат закупувани емайлирани медни проводници.

Адрес и лице за контакти:
Търговска база София
ул. "В. Левски" 143 (Мраморско шосе)
Станчо Огнянов
тел.: 0879 606 704
e-mail: baza44@emka-bg.com


Кабели с изолация от PVC, РЕ и безхалогенни материали

 • силови захранващи кабели до 1кV
 • инсталационни кабели
 • телекомуникационни кабели
 • контролни кабели
 • индустриални кабели
 • кабели със специално предназначение

Кабелите отговарят на международни стандарти IEC, HD, VDE или BS и строги вътрешни норми.

"EMKA" AД притежава разрешително за маркиране със знаци VDE и HAR за определени марки кабели.


Емайлирани медни проводници


 • емайлирани кръгли медни проводници с диаметър от 0.20 mm до 5.00 mm,
  топлинен клас 180(H) и топлинен клас 200(C)
 • правоъгълни емайлирани медни проводници, обхват 5 - 60 mm2,
  топлинен клас 155(F), топлинен клас 180(H) и топлинен клас 200(C)

Качество съответстващо на IEC и EN стандарти.


Намотъчни проводници

Правоъгълни или кръгли, медни или алуминиеви проводници, изолирани с хартия, стъкловлакно или други видове изолационни материали. Номинални размери за правоъгълни проводници:

 • дебелина - от 1.00 mm до 5.60 mm
 • широчина - от 2.00 mm до 16.00 mm

Правоъгълни медни емайлирани проводници, изолирани със стъкловлакно и импрегнирани с топлоустойчив лак, топлинен клас 155 и топлинен клас 180. Номинални размери:

 • дебелина - от 1.00 mm до 5.60 mm
 • широчина - от 2.12 mm до 12.50 mm

Качество съответстващо на IEC и EN стандарти.


PVC гранули за кабелно производство

Гранулите са в съответствие с HD 21.1.

Всички гранулати отговарят на:

 • Директива 2002/95/EC
 • Регламент No 1907/2006 (REACH)


"ЕМКА" АД е сертифицирана от BUREAU VERITAS Certification със сертификат № BG19541Q/16.12.2012, стандарт ISO 9001: 2008.

"ЕМКА" АД е сертифицирана от BUREAU VERITAS Certification със сертификат No BG18462E/22.03.2012, стандарт ISO 14001: 2004.