Начало  Продукти   Търсене  За инвеститори  Продукция на склад  За контакти EU проекти 
български  english

EMKA АД пусна в експлоатация
следните нови машини:

 • Едностъпкова усукваща машина
  Setic AST1000/1250

  Едностъпкова усукваща машина Setic AST1000/1250

  За усукване на кабели категория 5/6/7 (LAN) кабели, телефонни кабели, кабели за сгради и цяла гама от специални кабели.

  За усукване на изолирани жила с изолация от полиуретан (TPU), не горим компаунд (HFFR), полиетилен (PE) и др.

  Машината е подходяща за усукване на гъвкави изолирани жила клас 6.

  Производствен диапазон
  • Максимален диаметър на крайния кабел: 20 mm
  • Максимален размер на кабела: 35 mm2
  • Сечение на единични изолирани жила: 0.50 ÷ 6.00 mm2
  • Диаметър на изолираните жила: 1.75 ÷ 5.20 mm2
 • Хоризонтална комбинираща
  обвиваща машина 3+3

  Хоризонтална комбинираща обвиваща машина 3+3

  За производство на комбинирани проводници
  • Дебелина на проводника: 1.00 ÷ 6.00 mm
  • Ширина на проводника: 5.00 ÷ 25.00 mm
  • Единичен проводник сечение: 8.00 ÷ 60.00 mm2
  • Граница на провлачване: 120 ÷ 200 Mpa
  За производство на единични проводници
  • Дебелина на проводника: 1.00 ÷ 10.00 mm
  • Ширина на проводника: 5.00 ÷ 30.00 mm
  • Единичен проводник сечение: 10.00 ÷ 150.00 mm2
  • Граница на провлачване: 120 ÷ 200 Mpa
  За производство на кръгли проводници
  • Диаметър: 2.50 ÷ 6.00 mm (със завършена изолация до 25 mm)
  За кръгли гъвкави въжета
  • Сечение: 10 ÷ 100 mm2


ЕМКА АД е член на Германо-Българската
индустриално-търговска камара


ЕМКА АД бе удостоена
с награда
TRUE LEADERS

ЕМКА АД бе удостоена с награда "TRUE LEADERS" на събитие организирано на 08.12.2015 г. от ICAP Bulgaria, част от ICAP Group и с любезното участие на представители на Висш мениджмънт на водещи български и международни компании, както и представители на търговски камари и държавни институции.

ЕМКА АД е сред избраните 75 български компании, които едновременно отговарят на критерии за печалба, увеличение на персонала, кредитна стабилност и водеща позиция в сектора на дейност.


От 27.06.2017 год. EMKA АД има сертификация съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 9 март 2011 за определяне на хармонизираните условия
за предлагането на пазара на строителни продукти.


ЕМКА АД приключи проект

«Повишаване конкурентноспособността,
чрез внедряване на интегрирана софтуерна система
за управление на ресурсите на предприятието»

ЕМКА АД приключи в срок изпълнението на проект «Повишаване конкурентноспособността на "ЕМКА" АД, чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието» като Бенефициент по договор №4МС-02-18/ 27.04.2012 с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По този договор е направена инвестиция в размер на 244954.80 лв. за доставка на дълготраен материален актив - хардуерен сървър и дълготраен нематериален актив – софтуерна система за управление ресурсите на предприятието - за 40 броя конкурентни лиценза за едновременно работещи потребители.

Системата е от висок клас и обхващащо всички аспекти на управлението на бизнеса, включително планиране и управление на производството. Тя е пълнофункционална, ориентирана е към мениджърите и основната й задача е да подпомага ефективното управление. Решенията с 1С:Enterprise ERP са реализирани върху мощна платформа от висок клас, с най-съвременните технологии, върху дългогодишен опит и специфично ноу-хау, отчитащо изискванията на малкия и средния бизнес.

Доставчици по договора са "Стемо" ООД и "ДАВИД Холдинг" АД.

Доставеното оборудване и специализиран софтуер е въведено в експлоатация, като от 10.10.2013 г. софтуерът на информационната система е завършил успешно тестовата експлоатация и системата е преминала към фаза продуктивна/реална експлоатация.

Изпълнените досега дейности по проекта са основата за подобряване и усъвършенствуване на работните, контролните и управленските процеси, подобряване организацията и планирането на труда и производството, тяхната ефективност и резултатност, намаляване на складовите запаси, подобряване управлението на качеството.

Информацията, анализите и прогнозите, които могат да се правят в тази информационна среда са предпоставка за вземане на правилни и целесъобразни управленски решения и постигане на по-добри пазарни позиции, устойчиво развитие на компанията и повишена конкурентоспособност на вътрешния и международни пазари.

Изпълнени са основната и специфични цели на проекта, като резултатите съответстват на:

 • Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на предприятието и конкурентоспособността му на българския и европейски пазари чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите.
 • Специфичните цели, поставени пред настоящия проекта са:
  • Да се оптимизира производствения процес
  • Да се намалят складовите запаси, което има пряко отношение към намаляване на себестойността на продукцията
  • Да се подобри управлението на предприятието
  • Да се подобри качеството на обслужването

Този документ е създаден по проект 4МС-02-18/27.04.2012 г. "Повишаване конкурентоспособността на ЕМКА АД чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието" Бенефициент: "ЕMKA" АД Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЕMKA" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

До всички акционери на "ЕМКА" АД

Условия и ред за изплащане на
дивиденти

До всички акционери

Във връзка с решение от 12.06.2018 г. на Общото събрание на акционерите на ЕМКА АД за разпределение на част от печалбата на дружеството за 2017 год. под формата на дивиденти Ви уведомяваме:

 • Нетен размер на дивидента на една акция - 0,07 лева.
 • Изплащането на дивидент от инвестиционните посредници и ОББ АД ще става в периода от 09.08.2018 до 09.11.2018 година.
 • Акционерите, които до 09.11.2018 не са получили дивидентите си за 2017 година, могат да ги получат след 23.11.2018 година в дружеството на адрес: гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" №30. Краен срок за получаване 10.07.2022 г.

Неполучените дивиденти за 2013, 2014, 2015 и 2016 г. могат да се получат от дружеството на адрес: гр. Севлиево, ул. Никола Петков №30.

Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

Подробна информация


TIB

"ЕМКА" АД ще участва на Международен технически панаир Букурещ ° Румъния
10-13 Октомври 2018 ° Палата B1 ° Щанд 81

Нова продуктова гама

"ЕМКА" АД има удоволствието да уведоми своите клиенти, че стартира масово производство на кабели със специално предназначение и от специални материали – безхалогенни и полиуретанови кабели.

Приложението на безхалогенни контролни и захранващи кабели се налага в последните години с оглед грижата на човечеството за запазване на околната среда. Предимството при използване на безхалогенни контролни и захранващи кабели е отсъствието на халогенни елементи, което предотвратява отделянето на токсични вещества при горене. Целта е да се ограничи използването на PVC кабели и постепенно да се заменят с безхалогенни кабели с понижена горимост, особено на местата, където е необходима повишена безопасност и преди всичко в помещения с големи концентрации на хора (болници, училища, хотели, аерогари, метро и др.), помещения с ценности (банки, музеи), съоръжения, при които се изискват много строги мерки за безопасност (атомни централи, производство на взривни вещества) и др. Използват се в суха и влажна среда. Подходящи са за непродължително подвижно полагане, както и за фиксирано полагане. Могат да се инсталират и на открито при наличие на UV-защита и в ограничен температурен диапазон.

Полиуретановите кабели се използват като контролни и захранващи кабели за машини и апарати. Те са подходящи за екстремални условия, където кабелите са изложени на висока степен на износване и също така когато подаването на сигнала може да бъде нарушено от влиянието на електрическо или магнитно поле. Могат да се полагат на открито при спазване на температурния обхват. Подходящи са за свободно непостоянно огъване без товар, като и за фиксирано полaгане.


Loading the player ...

Loading the player ...

Политика по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа


"ЕМКА" АД уведомява своите клиенти, че е открита търговска база в София, в която могат да бъдат закупувани емайлирани медни проводници.

Адрес и лице за контакти:
Търговска база София
ул. "В. Левски" 143 (Мраморско шосе)
Станчо Огнянов
тел.: 0879 606 704
e-mail: baza44@emka-bg.com


Кабели с изолация от PVC, РЕ и безхалогенни материали

 • силови захранващи кабели до 1кV
 • инсталационни кабели
 • телекомуникационни кабели
 • контролни кабели
 • индустриални кабели
 • кабели със специално предназначение

Кабелите отговарят на международни стандарти IEC, HD, VDE или BS и строги вътрешни норми.

"EMKA" AД притежава разрешително за маркиране със знаци VDE и HAR за определени марки кабели.


Емайлирани медни проводници


 • емайлирани кръгли медни проводници с диаметър от 0.20 mm до 5.00 mm,
  топлинен клас 180(H) и топлинен клас 200(C)
 • правоъгълни емайлирани медни проводници, обхват 5 - 60 mm2,
  топлинен клас 155(F), топлинен клас 180(H) и топлинен клас 200(C)

Качество съответстващо на IEC и EN стандарти.


Намотъчни проводници

Правоъгълни или кръгли, медни или алуминиеви проводници, изолирани с хартия, стъкловлакно или други видове изолационни материали. Номинални размери за правоъгълни проводници:

 • дебелина - от 1.00 mm до 5.60 mm
 • широчина - от 3.15 mm до 12.50 mm

Правоъгълни медни емайлирани проводници, изолирани със стъкловлакно и импрегнирани с топлоустойчив лак, топлинен клас 155 и топлинен клас 180. Номинални размери:

 • дебелина - от 1.00 mm до 4.00 mm
 • широчина - от 4.00 mm до 12.50 mm

Качество съответстващо на IEC и EN стандарти.


PVC гранули за кабелно производство

Гранулите са в съответствие с HD 21.1.

Всички гранулати отговарят на:

 • Директива 2002/95/EC
 • Регламент No 1907/2006 (REACH)


"ЕМКА" АД е сертифицирана от BUREAU VERITAS Certification със сертификат № BG120652Q/16.12.2015, стандарт ISO 9001: 2008.

"ЕМКА" АД е сертифицирана от BUREAU VERITAS Certification със сертификат № BG120461E/21.03.2015, стандарт ISO 14001: 2004.